BADANIA

Dziedzictwo, Kultura, Pamięć przodków

Heraldyka

Heraldyka to dziedzina nauki ściśle związana z kulturą rycerską od XI wieku. Ewolucja od znaku runicznego do określonego zasadami herbu rycerskiego ukazuje nam granice, nakreślające Europę krajów rycerstwa chrześcijańskiego. Dlatego też badania nad pochodzeniem herbów i poszczególnych rodów rycerskich ukazują pewną niesformalizowaną wspólnotę. Mimo że nigdy nie wypracowano wspólnego kodeksu czy prawa heroldii europejskich, to jednak zasady tworzenia i blazonowania herbów w poszczególnych krajach są prawie identyczne. Z uwagi na to nasze pracy skupiają się na ukazaniu heraldyki jako uniwersalnej dla całego rycerstwa.

Dyplomatyka

Stare dokumenty, ich wytwórcy, źródła pochodzenia, a przede wszystkim badanie ich treści, to podstawowe funkcje dyplomatyki. Przywileje, nobilitacje, dokumenty podwyższenia stanu to źródła niezbędne do nakreślenia historii rodu i danego rycerza. Dokumenty te dają nam wiedzę na temat sposobu przyznawania godności rycerskich, poszczególnych przywilejów, tytułów honorowych. Drugim ważnym zagadnieniem jest sama osoba „władcy – suwerena”, nadającego taką godność. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się nadania godności szlacheckich i inne przywileje przyznawane m.in. przez Palatynów Rzeszy, książąt – biskupów, wikariuszy Rzeszy czy nawet niektóre uniwersytety.

Genealogia

Nauka o przodkach i korzeniach danego rodu to dziedzina zyskująca popularność oraz znajdująca coraz szersze kręgi osób zainteresowanych – nie tylko wśród naukowców, profesjonalnych badaczy przedmiotów, lecz także wszystkich, którym na sercu leży historia własnego rodu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, Nasz Instytut wykształcił innowacyjne metody wykorzystujące wysokospecjalistyczne algorytmy pozwalające na zaawansowaną eksplorację źródeł archiwalnych. Dzięki temu łączymy tradycyjne sposoby prowadzenia kwerendy z najnowszymi bazami i zasobami, co pozwala nam na uzyskanie niezwykle szerokiego spektrum informacji. Posiadamy w zasobach klasyczne źródła heraldyczne w postaci kalendarzy i spisów genealogicznych wydawanych na terenie całej Europy.

Falerystyka

Nauka pomocnicza historii zajmująca się tematyką związaną z nadawaniem orderów, odznaczeń i innych wyróżnień rodowych. Nie tylko zasługi, ale również uzyskanie zaszczytu nadania orderu wiązało się ze zdobyciem nobilitacji, lub nawet godności arystokratycznej. Nadanie wojennego orderu Marii Teresy skutkowało otrzymaniem tytułu barona. Jak widać, falerystyka połączona jest z prawem uzyskiwania godności szlacheckiej i rycerskiej, i tę zasadę stosuje się do dnia dzisiejszego. Organizacja wystawy związanej ze Zjazdem Rycerstwa Św. Sebastiana pod patronatem księcia Charlesa Louisa de Merode, której tematyką były zakony i ordery rycerskie, dała nam okazję do pogłębienia naszej wiedzy z tego zakresu.